'Halıya basma lan!' - Param Yok Memet

Bi tane daha..